[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cài đặt ArchlLinux lần đầu :)On Thu, 1 Mar 2012 10:46:10 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> > Lí do là khi e chấp nhận cho phép update pacman thì tiến trình tiếp
> > tục được thực hiện nhưng cuối cùng thì báo lỗi rằng không có bất kỳ
> > một package nào được upgrade. Nên e tạm bỏ qua việc upgrade pacman
> 
> Cái này là do cấu trúc repo đã thay đổi. Chạy pacman -Syv và có thể
> phải chỉnh mirrorlist thì sẽ tốt. Trường hợp này mình gặp rồi nhưng
> không nhớ chi tiết.

à, nhớ rồi. Sau khi nâng cấp @[email protected] nhớ chạy @[email protected] ^^^


-- 
Anh K. Huynh
System administrator