[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vài irc channelỦng hộ channel archlinuxvn. :D

2012/3/1 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Hi,
>
> Bạn nào hay xài irc thì có thể gặp mình trên các irc channel sau
> (irc.freenode.net). Lên tám cho vui nhé
>
> #pentaxvn (rất active)
> #moosefs  (low)
> #dragula  (chẳng có ai, vào giữ room thôi:D)
> #archlinuxvn (cũng chẳng có ai luôn)
>
> Các nick của mình là z1y, pentax và bot_ka (một con bot để lưu log)
>
> Have fun!
>
> --
> Anh K. Huynh
> System administrator
>
> --
> Group Email: [email protected]
> Unsubscribe: [email protected]
> Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn-- 
Nguyễn Văn Bồng
Computer Science
University of Engineering & Technology, Vietnam