[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: vài irc channelOn Thu, 1 Mar 2012 10:32:26 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Hi,
> 
> Bạn nào hay xài irc thì có thể gặp mình trên các irc channel sau
> (irc.freenode.net). Lên tám cho vui nhé
> 
> #pentaxvn (rất active)
	về ảnh camera

> #moosefs  (low)
	về một DFS (xem ở http://moosefs.org/)

> #dragula  (chẳng có ai, vào giữ room thôi:D)
	linh tinh, http://dragula.org/

> #archlinuxvn (cũng chẳng có ai luôn)
	mấy bạn arch vn ^^
> 
> Các nick của mình là z1y, pentax và bot_ka (một con bot để lưu log)
> 
> Have fun!
> -- 
Anh K. Huynh
System administrator