[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

vấn đề vào console root khi bootHi all

Tình hình là long đi mua cái card màn hình về giờ cần cài driver cho nó

mà ko boot đươc vào GUI , boot vào là lỗi ko hiển thị gì , mình muốn boot vào console root  để cài driver

từ boot GRUB long chọn arch gỏ "e" rồi thêm 3 sau ro nhưng sao nó vẫn boot vào GUI

:(