[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vấn đề vào console root khi bootko vào GUI hình ảnh lem vạch xanh đỏ ... thoi

giờ mình cần boot vào console để cài driver cho em nó


2012/3/6 n0b0dy <[email protected]>
Cho chi tiết lỗi đc ko bác ?

Vào 23:39 Ngày 06 tháng 3 năm 2012, Hoang Long Nguyen <[email protected]> đã viết:
Hi all

Tình hình là long đi mua cái card màn hình về giờ cần cài driver cho nó

mà ko boot đươc vào GUI , boot vào là lỗi ko hiển thị gì , mình muốn boot vào console root  để cài driver

từ boot GRUB long chọn arch gỏ "e" rồi thêm 3 sau ro nhưng sao nó vẫn boot vào GUI

:(

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn