[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

XyproblemHi,

Tài liệu này đọc khá vui 
	http://mywiki.wooledge.org/XyProblem

nhưng hữu ích vô cùng :D 

Mấy bạn đọc rồi nhận xét và tóm tắt, có chuyện nào ngắn ngắn dịch qua
tiếng Việt cho bà con thưởng thức nhé ^^

Have fun,

-- 
Anh K. Huynh
System administrator