[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] XyproblemOn Mar 07, 2012 at 11:05am, Anh K. Huynh wrote:
> Hi,
> 
> Tài liệu này đọc khá vui 
> 	http://mywiki.wooledge.org/XyProblem
> 
> nhưng hữu ích vô cùng :D 
> 
> Mấy bạn đọc rồi nhận xét và tóm tắt, có chuyện nào ngắn ngắn dịch qua
> tiếng Việt cho bà con thưởng thức nhé ^^
> 
> Have fun,
> 
> -- 
> Anh K. Huynh
> System administrator
> 
> -- 
> Group Email: [email protected]
> Unsubscribe: [email protected]
> Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn

Hay 


-- 
Documentation is like sex: when it is good, it is very, very good; and
when it is bad, it is better than nothing.
		-- Dick Brandon
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U