[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] xem thử có gì saiOn Fri, 9 Mar 2012 18:15:27 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> On Thu, 8 Mar 2012 11:17:36 +0700
> n0b0dy <[email protected]> wrote:
> 
> > Coi bộ anh K.Anh đố khó quá nên chả ai trả lời cả :))
> > p/s: em cũng ko bik nốt :))
> 
> Bác HT đã giải được rồi, các bạn có thể xem trên log của Channel :D

Gợi ý là chỗ kiểu tra kết quả trả về ở phần cuối (if [ $? -gt 0 ]) sẽ
không bao giờ được thực hiện, lý do là lệnh gán trong Bash lúc nào cũng
thành công và Bash chỉ gán kết quả của lệnh cuối cùng vào $?

Chúc vui,


-- 
Anh K. Huynh
System administrator