[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

(git repo) irclog * Re: github

On Friday, February 17, 2012 9:49:10 AM UTC+7, Anh Pentax wrote:

Github của nhóm https://github.com/archlinuxvn/ . Tạm thời, mình thêm
vài bạn vào vai trò developer có thể pull/push. Vấn đề là ... nhóm chưa
có repository nào hết :D Từ từ tính ^^

Có dự án nào thì các bạn nói nha ^^ Mình sẽ giúp move vào archlinuxvn
^^ Các bạn có câu hỏi nào về github (/archlinuxvn/) thì cứ hỏi ở đây,
mình sẽ "đại diện" cho Github trả lời hehe


Ba cái linh tinh dùng để xử lý log của irc channel + cách dùng irc

https://github.com/archlinuxvn/irclog

Have fun,