[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Trang web http://archlinuxvn.tuxfamily.org/On Wed, 21 Mar 2012 10:48:45 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> uhm mình có thể install cái wiki đó anh :D
> 
> có chạy đươc php & mysql ko :D

có. Tuxfamily hỗ trợ php, mysql và nhiều thứ khác nữa, kể cả linux
shell. Long có thể làm chủ xị vụ này không?

-- 
The meta-Turing test counts a thing as intelligent if it seeks to
devise and apply Turing tests to objects of its own creation.
		-- Lew Mammel, Jr.