[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Trang web http://archlinuxvn.tuxfamily.org/On Wed, 21 Mar 2012 12:06:53 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> acc cuae em là : ********

Thanks.

Việc tiếp theo là chọn wiki engine để xài. Long có gợi ý gì không?

Cách quản lý mã sẽ như sau đây:

 1/ source code của wiki engine và homepage sẽ để trên github
 2/ deployment tool sẽ pull tự động từ github
 3/ cấu hình sẽ được lưu locally (trên server) và PC
 4/ sử dụng shell của tuxfamily chỉ khi thật cần thiết

Về nội dung:

 1/ thông tin cơ bản về các thành viên
 2/ các liên kết hữu ích cho người dùng arch
 3/ các dự án, liên kết tới nhóm archlinuxvn

Mọi người góp ý thêm.

-- 
There's no justice in this world.
		-- Frank Costello, on the prosecution of "Lucky"
Luciano by New York district attorney Thomas Dewey after Luciano had
		   saved Dewey from assassination by Dutch Schultz (by
ordering the assassination of Schultz instead)