[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Trang web http://archlinuxvn.tuxfamily.org/Anh Kỳ Anh, mình có thể làm gì được với cái này vậy anh, em cũng muốn biết muốn thử :d

2012/3/21 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Wed, 21 Mar 2012 13:17:33 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> wiki em nghĩ nên dùng
> MediaWiki
> http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki

Rồi 0 vấn đề gì. Mình sẽ request database và Long chuẩn bị úp hàng lên
nhé :D

Chúc vui,

--
Bit off more than my mind could chew,
Shower or suicide, what do I do?
               -- Julie Brown, "Will I Make it Through the Eighties?"--
Nguyễn Văn Quang
[Mobile] 0977.216.773
[E-mail] quangteospk[at]gmail[dot]com
[Y!M] quangteospk