[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

homepageHi,

Mình làm cái homepage ở dạng `man page` như các bạn xem ở
	http://archlinuxvn.tuxfamily.org/
(src có ở https://github.com/archlinuxvn/irclog/ thư mục /www/)

chỉ là khởi đầu cho vui, bạn nào có thời gian trau chuốt lại tí (bàn
luận trên #archlinuxvn cho tiện). Ngoài ra, nếu viết dược ở dạng mã
nguồn ở `man` thì quá tốt :D^^

-- 
But since I knew now that I could hope for nothing of greater value
than frivolous pleasures, what point was there in denying myself of
them? -- M. Proust