[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tốc độ Internet của Driver card BroadcomEm dùng chương trình mtr để trace xem nhé. Trình này có cả ở win/linux.
Chạy, ví dụ mtr --no-dns viettug.org xem ra cái gì nhé.

Trên máy của em Linux đây: http://i.imgur.com/WH05l.jpg

Trên máy thằng bạn em Windows: http://i.imgur.com/KtSSI.png

Vào 20:48 Ngày 07 tháng 5 năm 2012, Tan Tran <[email protected]> đã viết:

Tool đo performance thì mình xài chariot của ixia, iperf, zing của ruckus wireles

Thanks bạn, mình sẽ thử xem sao