[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tốc độ Internet của Driver card BroadcomSố lượng packet loss trên máy linux lớn quá, máy win khá hơn nhưng cũng cao. Thử đổi kênh cái wireless access point coi

On May 7, 2012 9:40 PM, "Quang Nguyễn" <[email protected]> wrote:
Em dùng chương trình mtr để trace xem nhé. Trình này có cả ở win/linux.
Chạy, ví dụ mtr --no-dns viettug.org xem ra cái gì nhé.

Trên máy của em Linux đây: http://i.imgur.com/WH05l.jpg

Trên máy thằng bạn em Windows: http://i.imgur.com/KtSSI.png

Vào 20:48 Ngày 07 tháng 5 năm 2012, Tan Tran <[email protected]> đã viết:

Tool đo performance thì mình xài chariot của ixia, iperf, zing của ruckus wireles

Thanks bạn, mình sẽ thử xem sao  
 

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn