[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tốc độ Internet của Driver card BroadcomOn Mon, 7 May 2012 21:39:33 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> >
> > Em dùng chương trình mtr để trace xem nhé. Trình này có cả ở
> > win/linux. Chạy, ví dụ mtr --no-dns viettug.org xem ra cái gì nhé.
> >
> 
> Trên máy của em Linux đây: http://i.imgur.com/WH05l.jpg
> 
> Trên máy thằng bạn em Windows: http://i.imgur.com/KtSSI.png

Cái router và/hoặc cấu hình mạng nhà em có vấn đề rồi, không phải do
Linux đâu. Trên hình cho thấy cả máy win/linux đều mất nhiều packet tới
cái gateway/router nội mạng đầu tiên (192.168.1.1). Điều này rất không
bình thường tí nào. Em ra quán cà phê hay mạng nào chạy thử, xác nhận
đúng thì về thuê anh qua fix lại cái local network nhà em, giá hữu
nghị $10 / giờ nhé =))

^^

--
++++++++[>+>++>+++>++++>+++++>++++++>+++++++>++++++++>+++++++++>++++++++
++>+++++++++++>++++++++++++>+++++++++++++>++++++++++++++>+++++++++++++++
>++++++++++++++++<<<<<<<<<<<<<<<<-]>>>>>>>>+.-<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>--.+
+<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>.<<<<<<<<<<<<<>>>>.<<<<>>>>>>>>>+++.---<<<<<
<<<<>>>>>>>>>>>>>>>+.-<<<<<<<<<<<<<<<>>>>.<<<<>>>>>>>>>.<<<<<<<<<>>>>>>>
>>>>>>>>---.+++<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>+.-<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>
>>>>>--.++<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>.<<<<<<<<<<<<<>++.--<>>>>>>>>>>++.-
-<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>---.+++<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>-.+<<<<<<<<<<<<
<>>>>>>>>>>>>>+.-<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>+++.---<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>
>>>>>>>>----.++++<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>---.+++<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>
>>>>>>>++.--<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>---.+++<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>
----.++++<<<<<<<<<<<<<>>>>.<<<<>>>>>>>>>>----.++++<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>
>+.-<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>--.++<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>---.+++
<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>.<<<<<<<<<<<<<<<>>>>.<<<<>>>>>>>>>>>---.++
+<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>+++.---<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>---.+++<<<<<
<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>++.--<<<<<<<<<<<<<<>>>>.<<<<>>>>+++.---<<<<>>>>>>+
++.---<<<<<<>>>>>>>+.-<<<<<<<>>>>>>++.--<<<<<<>>>>>>+.-<<<<<<>>>>>>+.-<<
<<<<>>>>>>>---.+++<<<<<<<>++.--<.