[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Lỗi không thể start mpd.Bác đổi port thử xem hoặc netstat -nlptu xem có process nào đang dùng
port 6600 không?

On Jun 5, 9:28 pm, Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:
> Chào mọi người.
>
> Tình hình là dạo này mình cũng đú đởn thử *mpd *và *ncmpcpp*. Mọi khi toàn
> nghe online nên cũng không cần.
>
> Tuy nhiên lại không thể start được mpd. File cấu hình của mình đây.
>
> http://pastebin.com/6bVnb3LD
>
> Output khi chạy mpd từ terminal là đây: *"Failed to bind to '[::]:6600':
> Address already in use"*
> *
> *
> Mình đã thử đổi *bind_to_address* thành 127.0.0.1 thì lỗi xuất ra vẫn vậy.
> *
> *
> Thêm một câu hỏi nữa là làm sao để tạo database, đọc trong wiki mà chưa
> hiểu lắm, search thử thì thấy trên forum ArchLinux có chỉ là: */etc/rc.d/mpd
> create-db*. Tuy nhiên không chạy được.
>
> Cám ơn mọi người nhiều
>
> --
>
> *Quang*
> *
> *