[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Lỗi không thể start mpd.Vào 09:04 Ngày 06 tháng 6 năm 2012, Nam Nguyen <[email protected]> đã viết:
Bác đổi port thử xem hoặc netstat -nlptu xem có process nào đang dùng
port 6600 không?

Nhìn có vẻ như nó nhận nhầm sang địa chỉ ipv6. Output
tcp6                   0               0             :::6600                      :::*                  Listen                                1529/mpd
Đổi port tình trạng vẫn start mpd Fail.
Đã disable ipv6 trước.