[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Lỗi không thể start mpd.On Wed, 6 Jun 2012 09:20:00 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Vào 09:04 Ngày 06 tháng 6 năm 2012, Nam Nguyen
> <[email protected]>đã viết:
> 
> > Bác đổi port thử xem hoặc netstat -nlptu xem có process nào đang
> > dùng port 6600 không?
> >
> 
> Nhìn có vẻ như nó nhận nhầm sang địa chỉ ipv6. Output
> tcp6          0        0       :::6600
>    :::*         Listen
> 1529/mpd Đổi port tình trạng vẫn start mpd Fail.

kill hết mấy tiến trình cũ (mpd) đi rồi bật lại cái mới.

--
>++++++++++[>+++++++>+++++++++++>++++++++++>+++>++++++++>+++++>+++>+++++
++>++++++++++++>++++++++++++>+++++++++++>++++++++++><<<<<<<<<<<<<-]>----
->>++++>++>----->---->++>++>--->+>>++++><<<<<<<<<<<<<>.>.>.>.>.>.>.>.>.>
.>.>.