[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Lỗi không thể start mpd.

Vào 20:07 Ngày 09 tháng 6 năm 2012, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Wed, 6 Jun 2012 09:20:00 +0700
Quang Nguyễn <[email protected]> wrote:

> Vào 09:04 Ngày 06 tháng 6 năm 2012, Nam Nguyen
> <[email protected]>đã viết:
>
> > Bác đổi port thử xem hoặc netstat -nlptu xem có process nào đang
> > dùng port 6600 không?
> >
>
> Nhìn có vẻ như nó nhận nhầm sang địa chỉ ipv6. Output
> tcp6                   0               0             :::6600
>        :::*                  Listen
> 1529/mpd Đổi port tình trạng vẫn start mpd Fail.

kill hết mấy tiến trình cũ (mpd) đi rồi bật lại cái mới.

Vẫn không được anh ơi. Mà lạ một cái là dù mpd Fail nhưng ncmpcpp vẫn mở được và nghe nhạc được. Nghe được tiếng luôn. 

--