[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Giúp đỡ khắc phục lỗi ibus trên ArchlinuxHi,

An Nguyen wrote:
> 2012/6/18 Nguyễn Văn Bồng <[email protected]>:
>> Hiện tại thì em đang bị với các chương trình dùng qt.
>> Chuyển sang tiếng việt được nhưng lúc gõ thì các chữ cái nằm trong
>> preedit (có gạch chân ở dưới) sẽ không hiện lên.
>> Ví dụ gõ tính. Thì chỉ đc chữ t thôi. :(.
> 
> Cái này hình như là vấn đề chung của các bộ gõ tiếng Việt. Đại để là
> gõ chữ tính trong qt app nhưng nếu dịch chuyển con trỏ chuyển thì nó
> sẽ di chuyển cụm "ính" đến vị trí mới của trỏ chuột. Nếu trỏ chuột di
> chuyện ra khỏi khi vực input thì nó sẽ xóa cụm "ính". Vì vậy đó là lí
> do chỉ còn t.
> 

Chính xác hơn thì đây là tính năng preedit mà ibus cung cấp, phục vụ
việc gõ các ngôn ngữ mà một âm có thể do nhiều từ/chữ cái biểu diễn,
chẳng hạn tiếng Nhật, Trung (tất cả các dialect), Hàn, ...  I.e. gõ
syllable đến đâu chương trình sổ ra các tổ hợp từ/chữ cái ứng với
syllable ấy đến đó để người sử dụng chọn lựa.  Tính năng này không cần
thiết khi gõ tiếng Việt và hoàn toàn có thể bỏ nó đi nhưng các tác giả
input method tiếng Việt cho GNU/Linux vẫn implement vào sản phẩm.

Dương
-- 
Duong H. Nguyen ("Nguyễn Hà Dương" in Vietnamese, 「グエンヤン」 in
Japanese)
Personal page: http://cmpitg.github.com/
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
Public Key: http://cmpitg.github.com/public.key.txt
"Life is a hack"

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/CS/CC/ED/P/TW d++ s:(-:-) !a C+++(++++) ULU++++ P-- L+++ [email protected]
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R- tv+ b+++
DI+++ D++ G++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----