[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] pacapt (viết lại). smf.On Tue, 26 Jun 2012 16:21:25 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> Tình hình là hong biết =))

không biết thì học cho biết :D

-- 
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>