[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] pacapt (viết lại). smf.uhm em mới xem qua hix doc chưa có , nó dùng làm gì anh :D

2012/6/26 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Tue, 26 Jun 2012 16:21:25 +0700
Hoang Long Nguyen <[email protected]> wrote:

> Tình hình là hong biết =))

không biết thì học cho biết :D

--
Anh K. Huynh
('&%:9]!~}|z2Vxwv-,POqponl$Hjig%[email protected]@>}=<M:9wv6WsU2T|nm-,jcL(I&%$#"
`CB]V?Tx<uVtT`Rpo3NlF.Jh++F[email protected]?]!~|4XzyTT43Qsqq(Lnmkj"Fhg${[email protected]>

--
Group Email: [email protected]
Unsubscribe: [email protected]
Options: http://groups.google.com/group/archlinuxvn