[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Chọn tên cho ArchlinuxVN page trên facebookOn Monday, August 6, 2012 5:32:02 PM UTC+7, NgoHuy wrote:
> Chào anh em!
> 
> Để thực hiện âm mưu thôn tính cả facebook, một trang ArchlinuxVn đã được 
> 
> tạo ra. Bước ban đầu là hỗ trợ cho New Users.
> 
> 
> 
> Bây giờ anh em vote cho tên nhé:
> 
> Em đề xuất: Archlinux.For.Vietnamese
> 
> 
> 
> Sau khi đề xuất tên + vote tùy vào khả năng khả dụng của tên sẽ được chọn.
> 
> 
> 
> Thân ái
> 
> 
> 
> Ngô Huy
> 
> 
> 
> -- 
> 
> sell the dreams not products

Vote cho Group: ArchVN