[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Chọn tên cho ArchlinuxVN page trên facebookmình vote cho archlinuxvn
khoái có chữ linux hơn :D

2012/8/7 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Mon, 6 Aug 2012 20:45:14 -0700 (PDT)
"Giang N. Dinh" <[email protected]> wrote:

> Vote cho Group: ArchVN

Nhiều bạn cũng thắc mắc. Hồi xưa mình tính lấy tên này nhưng nó dễ nhầm
với ... kiến trúc (arch) nhìn vào lại 0 thấy Linux :D chưa kể tên
arch.vn đã bị mua từ lâu rồi :D
--
I am ... 5 dog years old.

--