[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mẫu áo và đăng kí sizeCó thể có một cái không có hình sau lưng áo không? Nếu có thể cho đăng 
ký một cái cỡ L. Thanks 

Hoang

-- 
"Besides, I think [Slackware] sounds better than 'Microsoft,' don't you?"
(By Patrick Volkerding)
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U