[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Mẫu áo và đăng kí sizeHơi khó bác Hoàng Trần ơi , vì cái này làm áo nhóm mà , đâu có thể in
riêng lẻ 1 cái đc ^^

On Aug 11, 5:21 pm, Hoang Tran <[email protected]> wrote:
> Có thể có một cái không có hình sau lưng áo không? Nếu có thể cho đăng
> ký một cái cỡ L. Thanks
>
> Hoang
>
> --
> "Besides, I think [Slackware] sounds better than 'Microsoft,' don't you?"
> (By Patrick Volkerding)
> _   /|
> \'o.O'
> =(___)=
>    U