[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Thông báo] Lần cuối về mẫu áo và linh tinhOn Aug 13, 2012 at 10:10am, Anh K. Huynh wrote:
> On Sun, 12 Aug 2012 16:04:26 +0700
> Hoang Tran <[email protected]> wrote:
> 
> > Cho mình đổi cái cỡ L thành XL nhé :-D Bác KA đóng tiền hộ em, bao
> > giờ em về em trả :-P 
> 
> ok bác .
> 
Nhưng không in hình đằng sau thì mới mua nhé bác. Thanks :-) 

-- 
/* dbmrefcnt--; */   /* doesn't work, rats */
       -- Larry Wall in hash.c from the perl source code
_  /|
\'o.O'
=(___)=
  U