[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Máy gặp hiện tượng lạ.> Thì đơn giản là *wget http://imageshack.us/abc.jpg
> <http://imageshack.us/>*
> 
> Ý em ở đây là tự nhiên ở đâu nó xuất hiện một mớ file giống nhau, kính
> thước cũng giống nhau --> máy chậm (em không nói chuyện nhiều file, ý
> của em là "ở đâu" ra nhiều file thế, file giống nhau, file ảnh...
> trong khi em không làm bất kỳ thao tác tạo ảnh nào)
> 
> Ý của em "chụp" ở đây là nó xuất ra các file ảnh giống #3 kiểu như
> mình chụp lại màn hình vậy. *"Liên tục"* nghĩa là nó *"tự xuất hiện"*
> không ngừng các file ảnh đó, điều này chỉ dừng lại khi em tắt máy đi.

em coi khi nó "chụp" thì chương trình nào đang chạy. Hoặc chạy lệnh

ps xau > ps.txt

(nếu được thì cài thêm vào gói lsof rồi chạy lsof -nP > lsof.txt)

rồi mở tập tin ps.txt lên coi nhé. Có thể là do tập tin e tải về máy
nhận 0 đúng định dạng nên các trình xem nó nhảy lung tun. Có thể xóa
hết các tập tin "tự xuất hiện" để xem nó xuất hiện thêm không và từ đâu.


--
I am ... 5 dog years old.