[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Thông báo] Giá áo và thanh toán2012/8/20 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Sat, 18 Aug 2012 21:39:11 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:


Con số này cũng 0 nhiều lắm. Bạn nào có dư dả thì thì *donate* tí cho
vui.
Con số cần quyên góp (donate) là 360k :).