[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn][Thông báo] Gửi tiền và nhận áoChủ nhật ngày 9/9 thì sao mọi người? Sao không đưa vào poll?

2012/9/5 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Wed, 5 Sep 2012 11:32:09 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> Hiện đã có áo, mọi người mau chóng thanh toán để được nhận áo và trả
> tiền cho anh Kỳ Anh (cho mượn 3tr7 để lấy áo).

Thông tin thêm: các bạn ở xa cần shipping: các bạn gửi tiền + cho thông
tin về địa chỉ. Bạn redlotus sẽ ship miễn phí đến các bạn (có hai bạn
thôi thì nhỉ!?)

@Bạn stk và HoangTran: nếu không đến được thứ 7 thì sẽ nhận áo sau,
mình sẽ lấy áo giúp.

Các bạn khác cố gắng nhận áo và thanh toán sớm trong tuần sau nhé :D
Cảm ơn nhiều .

--
I am ... 5 dog years old.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to archlinuxvn[email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.