[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn][Thông báo] Gửi tiền và nhận áo2012/9/6 Anh Pham <[email protected]>
Chủ nhật ngày 9/9 thì sao mọi người? Sao không đưa vào poll?


9/9 BarCamp anh ơi, một cơ số người sẽ không đi :)