[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn][Thông báo] Gửi tiền và nhận áoOn Thu, 6 Sep 2012 09:55:04 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> oi, ở quận 9 thì em bó tay rồi. Bác cứ cầm hộ em, khi nào rảnh thì
> hẹn cf vậy

trong vòng 2 tuần bác 0 thấy thì tớ sẽ bán kiếm xiền tiêu =))


--
Every love's the love before
In a duller dress.
		-- Dorothy Parker, "Summary"