[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Áo logo ArchOn Sep 19, 2012 at 06:26pm, Quang Nguyễn wrote:
> > Chào Kỳ Anh. Có thể để dành cho Hiếu 1 áo logo 1 mặt size XL nhen. Khi nào
> > offline ông nhớ mail cho tui, tui đi rồi đưa tiền cho ông luôn.OK.
> >
> > Hết hạn đặt áo rồi anh Hiếu ơi. Mọi người cũng đã nhận áo rồi anh ạ. Chắc
> anh đợi đợt sau mọi người ai chưa đặt áo thì đặt thôi anh ơi. ^^!
> 
Kỳ Anh vẫn cầm 1 áo XL 1 mặt của Hoàng. Bạn có thể liên hệ Kỳ Anh lấy 
áo. /me có thể nhượng lại :-P 

Cheers,

-- 
I'd put my money where my mouth is, but my mouth keeps moving.
             -- Larry Wall in <[email protected]>
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U