[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Áo logo ArchOn Thu, 20 Sep 2012 08:21:43 +0700
Hoang Tran <[email protected]> wrote:

> Kỳ Anh vẫn cầm 1 áo XL 1 mặt của Hoàng. Bạn có thể liên hệ Kỳ Anh lấy 
> áo. /me có thể nhượng lại :-P 

Để hết hạn 23/9 đã :D


--
I am ... 5 dog years old.