[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ntfs-usb automountTrong khi đi tìm cách fix vụ USB trên Arch, mình thấy cái này:
http://www.thespicygadgematics.com/2012/05/how-to-automatically-mount-ntfs-usb.html
Click vào thì nó đưa đến:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kwull.ntfsmounter
và:
http://www.kazakevich.org/

Vậy là phải mail cho nhà phát triển này chăng? Có nguy cơ bị sụp nắp hố ga không nhỉ? Rét quá.