[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automountCam on truoc. Dang coi bang BB nen text khong co dau xin thong cam. Mkhsgn
Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: Ngô Huy <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Sun, 23 Sep 2012 15:46:06 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automount

On 09/23/2012 01:05 PM, Anh K. Huynh wrote:
> On Sat, 22 Sep 2012 15:59:47 -0700 (PDT)
> maikhai <[email protected]> wrote:
>
>> Trong khi đi tìm cách fix vụ USB trên Arch, mình thấy cái này:
>> http://www.thespicygadgematics.com/2012/05/how-to-automatically-mount-ntfs-usb.html
>> Click vào thì nó đưa đến:
>> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kwull.ntfsmounter
>> và:
>> http://www.kazakevich.org/
>>
>> Vậy là phải mail cho nhà phát triển này chăng? Có nguy cơ bị sụp nắp
>> hố ga không nhỉ? Rét quá.
> Bác đang gặp vấn đề gì với USB trên ArchLinux vậy?
>
> --
> I am ... 5 dog years old.
>
Cháu chào bác !

Bác có thể mô tả rõ hơn về vấn đề của bác không ah. Thường thì đối với 
NTFS filesystem, bác cài ntfs-3g thì sẽ ổn. Bình thường NTFS vẫn truy 
xuất được dưới dạng readonly.

Chúc bác vui cùng Arch và một lần nữa welcome to Archlinuxvn group !

Thân ái !
Ngô Huy

-- 
free your mind, free your life

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group, send email to [email protected]
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.