[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automount1/
[[email protected] ~]$ alsamix
bash: alsamix: command not found
[[email protected] ~]$ alsamixer
cannot open mixer: No such file or directory
[[email protected] ~]$ su
Password: 
[[email protected] pok]# alsamix
bash: alsamix: command not found
[[email protected] pok]# alsamixer
cannot open mixer: No such file or directory
[[email protected] pok]# 
Nó không hiện ra cái "http://i.imgur.com/JWcji.png" (xem kỹ bên dưới)

2/
Còn R-Click chọn vlc thì như đã nói, nó nháng một cái là biến mất. Nếu chọn Mplayer thì trình này cũng được nạp, với ảnh của file nhạc đó, nhưng không có thanh làm việc được hiển thị (và vì vậy chẳng hát hò gì cả)

Cám ơn đã trả lời.

m k h _ s g n2012/9/23 Quang Nguyễn <[email protected]>


Vào 20:15 Ngày 23 tháng 9 năm 2012, maikhai <[email protected]> đã viết:

>Nó biến mất liền lập tức ngay khi nhấn vào "OPEN" lúc chọn mở một file mp4 trong filemanager.
>Nếu truy xuất trong mc, chọn một file âm thanh và nhấn enter, thì trình duyệt Opera nhảy ra với thanh làm việc có mũi tên (>), >nhưng chỉ đến đó là thôi, không có âm thanh nào phát ra hết.
>Vụ này rắc rối mà lại hay hay, chắc phải ... mò lâu mới fix nổi. Vì mình dốt IT nên thấy nó tối như cái hũ nút :)

Chà, hình như bác nhầm chút xíu. Bác mở Terminal lên rồi gõ alsamix vào Terminal. Lúc này nó hiện ra như thế này
http://i.imgur.com/JWcji.png
Còn hiện tượng tắt ngay khi bác mở một file video thì trong filesystem bác thử R-Click rồi thử mở bằng một chương
trình khác như vlc xem sao.


--
Quang

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.
 
 --
m k h _ s g n