[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automountCám ơn các chỉ dẫn.
Hôm qua làm theo y/c đã dán cái log vào rồi nhưng không biết còn phải copy link gửi đi:)
Sẽ gửi lại. Sorry.

m k h _ s g n2012/9/23 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Sun, 23 Sep 2012 20:42:26 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> 1/
> Cái Output là:
> [[email protected] pok]# alsactl init
> Found hardware: "HDA-Intel" "Nvidia MCP77/78 HDMI"
> "HDA:111d76b2,103c3603,00100302 HDA:10de0006,10de0101,00100000"
> "0x103c" "0x3603"
> Hardware is initialized using a generic method

Vậy là có driver , bác yên tâm mò chút tí nữa sẽ có âm thanh :D

> 2/
> User đã thử với:
> #useradd -m -g users -G
> audio,games,lp,optical,power,scanner,storage,video -s /bin/bash pokop
> nhưng không được.

Bác nhớ thoát ra rồi đăng nhập lại thì mới có tác dụng.

> 3/
> Sẽ vào https://wiki.archlinux.org/index.php/Alsa#Installation
> report sau

Trong trang đó có hướng dẫn xử lý vài tình huống. Nhưng hay gặp nhất
vẫn là

(1) Bác chưa vặn to cái volume lên, hoặc có thể có phím chức năng nào
đó trên bàn phím tắt mất âm rồi :D

(2) Bác chưa bật âm lượng đủ để nghe. Bác dùng lệnh `amixer` để thử
(lệnh này có trong gói `alsa-utils`), hoặc dùng lệnh `alsamixer` từ
chế độ dòng lệnh để chỉnh âm lượng (nếu dùng xfce4 thì có sẵn đồ chơi
rồi nhưng không rõ là món nào!?), hoặc dùng lệnh `speaker-test` để kiểm
tra.--
I am ... 5 dog years old.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.

--
m k h _ s g n