[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automountOn Sep 23, 2012 at 08:36pm, maikhai wrote:
> 1/
> [[email protected] ~]$ alsamix
> bash: alsamix: command not found
> [[email protected] ~]$ alsamixer
> cannot open mixer: No such file or directory
> [[email protected] ~]$ su
> Password:
> [[email protected] pok]# alsamix
> bash: alsamix: command not found
> [[email protected] pok]# alsamixer
> cannot open mixer: No such file or directory
> [[email protected] pok]#
> Nó không hiện ra cái "http://i.imgur.com/JWcji.png"; (xem kỹ bên dưới)
> 
> 2/
> Còn R-Click chọn vlc thì như đã nói, nó nháng một cái là biến mất. Nếu chọn
> Mplayer thì trình này cũng được nạp, với ảnh của file nhạc đó, nhưng không
> có thanh làm việc được hiển thị (và vì vậy chẳng hát hò gì cả)
> 
> Cám ơn đã trả lời.
> 
> m k h _ s g n
> 

Bác cho output của các lệnh sau:

lsmod |grep snd
pacman -Qs alsa
aplay -l
cat /etc/asound.conf
ls ~/.asoundrc

Hoang