[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automountCám ơn đã trả lời. Sẽ post link nếu làm được,
(Nhưng mình nghĩ sẽ không được, vì từ lúc đưa câu hỏi đến lúc đang trả lời đây, mình đã CÀI LẠI ARCH 3 LẦN RỒI!)
Hiện giờ Arch đang chạy có vẻ OK hơn, vì mình đã fix được vụ Sound, xem phim được, mount USB auto, mount ntfs-3g cũng được luôn (vẫn phải cài Windows để chạy BDM -- cái này mới là tức!).
Hiện chỉ còn một cái error rất khó chịu khi boot là nó hiện thông báo "error uuidd" (ghi không kịp). Tuy nhiên vẫn vào GUI làm việc bình thường. Xem ở /usr/lib/tmpfiles.d/uuidd.conf thì nội dung file đó là:

d /run/uuidd 0755 uuidd uuidd
đã thử sửa nhưng không thành công.

m k h _ s g n


On Tue, Sep 25, 2012 at 8:51 PM, Hoang Tran <[email protected]> wrote:
On Sep 23, 2012 at 08:36pm, maikhai wrote:
> 1/
> [[email protected] ~]$ alsamix
> bash: alsamix: command not found
> [[email protected] ~]$ alsamixer
> cannot open mixer: No such file or directory
> [[email protected] ~]$ su
> Password:
> [[email protected] pok]# alsamix
> bash: alsamix: command not found
> [[email protected] pok]# alsamixer
> cannot open mixer: No such file or directory
> [[email protected] pok]#
> Nó không hiện ra cái "http://i.imgur.com/JWcji.png" (xem kỹ bên dưới)
>
> 2/
> Còn R-Click chọn vlc thì như đã nói, nó nháng một cái là biến mất. Nếu chọn
> Mplayer thì trình này cũng được nạp, với ảnh của file nhạc đó, nhưng không
> có thanh làm việc được hiển thị (và vì vậy chẳng hát hò gì cả)
>
> Cám ơn đã trả lời.
>
> m k h _ s g n
>

Bác cho output của các lệnh sau:

lsmod |grep snd
pacman -Qs alsa
aplay -l
cat /etc/asound.conf
ls ~/.asoundrc

Hoang

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.

--
m k h _ s g n