[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automount

2012/9/26 Ngô Huy <[email protected]>
On 09/26/2012 06:29 AM, Anh K. Huynh wrote:
On Wed, 26 Sep 2012 03:33:08 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

Cám ơn đã trả lời. Sẽ post link nếu làm được,
(Nhưng mình nghĩ sẽ không được, vì từ lúc đưa câu hỏi đến lúc đang
trả lời đây, mình đã CÀI LẠI ARCH 3 LẦN RỒI!)

Hiện giờ Arch đang chạy có vẻ OK hơn, vì mình đã fix được vụ Sound,
xem phim được, mount USB auto, mount ntfs-3g cũng được luôn (vẫn phải
cài Windows để chạy BDM -- cái này mới là tức!).
Ah...  bác làm thế nào mà có âm thanh hay vậy ;D Sao mà cài Arch giống
cài Windows ghê ^^ Nhưng chúc mừng bác cuối cùng có cái nghe đỡ buồn.

Còn BDM là cái gì thì bữa ni cháu mới nghe :D

Hiện chỉ còn một cái error rất khó chịu khi boot là nó hiện thông báo
"error uuidd" (ghi không kịp). Tuy nhiên vẫn vào GUI làm việc bình
thường. Xem ở /usr/lib/tmpfiles.d/uuidd.conf thì nội dung file đó là:

d /run/uuidd 0755 uuidd uuidd
đã thử sửa nhưng không thành công.
Bác xem trong /var/log/boot (cái này nó ghi lại rất nhiếu ngày, nên
bác muốn tìm nhanh thì tìm theo ngày, ví dụ

    grep 'Fri Aug 10' /var/log/boot | less
   )


--
I am ... 5 dog years old.

Theo như tmp file config của bác thì sai tên users và group thì phải. Đó là cách chạy của systemd, do đó boot log sẽ trống trơn. Bác dùng journalctl để xem xem sao :-)

 
[[email protected] ~]$ cat /usr/lib/tmpfiles.d/uuidd.conf 
d /run/uuidd 0755 uuidd uuidd

 Theo file trên thì lệnh "d" là cái gì vậy hè?
Mình thấy ở chỗ này:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1166056
có đề cập đến "uuidd", theo đó thì:

For the Unknown user uuidd error. Reinstall util-linux.

pacman -Syu util-linux

Để thử ... gồng mình chạy theo coi ra sao? 

:)


--
free your mind, free your life

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to [email protected]googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.

--
m k h _ s g n