[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automountGồng mình chạy một keo:

[[email protected] fota]# pacman -Syu util-linux
:: Synchronizing package databases...
 core is up to date
 extra                   1423.7 KiB   290K/s 00:05 [######################] 100%
 community               1777.9 KiB   294K/s 00:06 [######################] 100%
 multilib                  90.9 KiB   153K/s 00:01 [######################] 100%
warning: util-linux-2.22-6 is up to date -- reinstalling
:: Starting full system upgrade...
resolving dependencies...
looking for inter-conflicts...

Targets (2): chromium-22.0.1229.79-1  util-linux-2.22-6

Total Download Size:    27.35 MiB
Total Installed Size:   114.35 MiB
Net Upgrade Size:       3.42 MiB

Proceed with installation? [Y/n] 
:: Retrieving packages from extra...
 chromium-22.0.1229....    27.3 MiB   195K/s 02:24 [######################] 100%
(2/2) checking package integrity                   [######################] 100%
(2/2) loading package files                        [######################] 100%
(2/2) checking for file conflicts                  [######################] 100%
(2/2) checking available disk space                [######################] 100%
(1/2) upgrading util-linux                         [######################] 100%
(2/2) upgrading chromium                           [######################] 100%
[[email protected] fota]# 

Reboot. Thông báo error nói trên kia đã được fix rồi.
Công nhận chạy Arch mà kiếm cách fix này nọ thì ngon hơn mấy cái distro khác (vì nó đồ sộ quá khó tìm chăng?)

2012/9/26 Ngô Huy <[email protected]>
On 09/26/2012 07:24 AM, [email protected] wrote:
BDM Blackberry Deskto Manager de quan ly cai smartphone ay ma. Con ve vu sound lat nua ve nha moi go. Laptop duoc bay gio dang o ngoai duong
Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: Ngô Huy <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Wed, 26 Sep 2012 07:24:33 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automount

On 09/26/2012 06:29 AM, Anh K. Huynh wrote:
On Wed, 26 Sep 2012 03:33:08 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

Cám ơn đã trả lời. Sẽ post link nếu làm được,
(Nhưng mình nghĩ sẽ không được, vì từ lúc đưa câu hỏi đến lúc đang
trả lời đây, mình đã CÀI LẠI ARCH 3 LẦN RỒI!)

Hiện giờ Arch đang chạy có vẻ OK hơn, vì mình đã fix được vụ Sound,
xem phim được, mount USB auto, mount ntfs-3g cũng được luôn (vẫn phải
cài Windows để chạy BDM -- cái này mới là tức!).
Ah...  bác làm thế nào mà có âm thanh hay vậy ;D Sao mà cài Arch giống
cài Windows ghê ^^ Nhưng chúc mừng bác cuối cùng có cái nghe đỡ buồn.

Còn BDM là cái gì thì bữa ni cháu mới nghe :D

Hiện chỉ còn một cái error rất khó chịu khi boot là nó hiện thông báo
"error uuidd" (ghi không kịp). Tuy nhiên vẫn vào GUI làm việc bình
thường. Xem ở /usr/lib/tmpfiles.d/uuidd.conf thì nội dung file đó là:

d /run/uuidd 0755 uuidd uuidd
đã thử sửa nhưng không thành công.
Bác xem trong /var/log/boot (cái này nó ghi lại rất nhiếu ngày, nên
bác muốn tìm nhanh thì tìm theo ngày, ví dụ

    grep 'Fri Aug 10' /var/log/boot | less
   
)


--
I am ... 5 dog years old.

Theo như tmp file config của bác thì sai tên users và group thì phải. Đó 
là cách chạy của systemd, do đó boot log sẽ trống trơn. Bác dùng 
journalctl để xem xem sao :-)

bac ơi, : Note: Currently, a bug in the util-linux package will display a message during boot (and in the boot log):
::Removing leftover files
/usr/lib/tmpfiles.d/uuidd.conf Unknown user 'uuidd'
See FS#31663. This can be fixed by reinstalling util-linux using pacman -S util-linux. This will likely be fixed in a newer version.

Trong bản util-linux mới hỗ trợ eject nên sẽ gỡ bỏ eject và fix cho bác cái uuidd kia không tồn tại :-D


-- 
free your mind, free your life

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.
 
 --
m k h _ s g n