[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automountCo nhan "pause" nhung no ... cu chay!
Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Wed, 26 Sep 2012 09:41:39 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automount

On Wed, 26 Sep 2012 09:38:04 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Gồng mình chạy một keo:
> ...

Tập tạ tí cho khỏe bác ơi :)

> ...
> Reboot. Thông báo error nói trên kia đã được fix rồi.
> Công nhận chạy Arch mà kiếm cách fix này nọ thì ngon hơn mấy cái
> distro khác (vì nó đồ sộ quá khó tìm chăng?)

Khi cài lại thì nó sẽ gọi tới các kịch bản "cài đặt" để cấu hình lại
thôi. Thông tin chi tiết có thể xem ở
	/var/lib/pacman/local/util-linux-*/install

Vấn đề là việc nâng cấp "util-linux" có thể đã không tính tới chuyện
này và gây ra rắc rối.

Nhân tiện, trong quá trình hệ thống khởi động, để ghi kịp các thông tin
thì bác có thể nhấn phím "Pause" hoặc "ScrollLock" để tạm dừng lại
(không nhớ rõ là phím nào, thử-mới-biết :D)

--
I am ... 5 dog years old.

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group, send email to [email protected]
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.