[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automountDa tat slim gdm nhung van chua duoc. Nho la khing edit gi trong initab het
Sent from my BlackBerry® smartphone

-----Original Message-----
From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Wed, 26 Sep 2012 10:20:22 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automount

On Wed, 26 Sep 2012 03:19:02 +0000
[email protected] wrote:

> Hoi them vu nay: Lam sao de bo (khong xai) cai man hinh mau me dung
> de nhap username + password va tro lai truyen thong "den xi" nhu
> truoc? 

Bác mở tập tin /etc/rc.conf lên (không biết qua systemd có còn dùng
kiểu này không:D) rồi tắt đi gdm, kdm, slim,... gì đó thôi. Nếu bác
chỉnh chỗ khác (systemd, inittab....) thì cứ khôi phục lại hiện trạng
cũ là được :D

> Sent from my BlackBerry® smartphone
> 
> -----Original Message-----
> From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
> Sender: [email protected]
> Date: Wed, 26 Sep 2012 09:41:39 
> To: <[email protected]>
> Reply-To: [email protected]
> Subject: Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automount
> 
> On Wed, 26 Sep 2012 09:38:04 +0700
> maikhai <[email protected]> wrote:
> 
> > Gồng mình chạy một keo:
> > ...
> 
> Tập tạ tí cho khỏe bác ơi :)
> 
> > ...
> > Reboot. Thông báo error nói trên kia đã được fix rồi.
> > Công nhận chạy Arch mà kiếm cách fix này nọ thì ngon hơn mấy cái
> > distro khác (vì nó đồ sộ quá khó tìm chăng?)
> 
> Khi cài lại thì nó sẽ gọi tới các kịch bản "cài đặt" để cấu hình lại
> thôi. Thông tin chi tiết có thể xem ở
> 	/var/lib/pacman/local/util-linux-*/install
> 
> Vấn đề là việc nâng cấp "util-linux" có thể đã không tính tới chuyện
> này và gây ra rắc rối.
> 
> Nhân tiện, trong quá trình hệ thống khởi động, để ghi kịp các thông
> tin thì bác có thể nhấn phím "Pause" hoặc "ScrollLock" để tạm dừng lại
> (không nhớ rõ là phím nào, thử-mới-biết :D)
> 
> --
> I am ... 5 dog years old.
> --
I am ... 5 dog years old.

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected]
To unsubscribe from this group, send email to [email protected]
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.