[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Bogo-ibus một lựa chọn thay thế ibus-unikey ?Ủng hộ nhưng mình sẽ không dùng :). Xài ibus-unikey quá tốt nên chưa có ý định chuyển qua.

Vào 19:51 Ngày 26 tháng 9 năm 2012, Ngô Huy <[email protected]> đã viết:
Hi anh em !

Nhóm Không gian cộng đồng đã viết một engine cho ibus. Còn nhiều vấn đề, nhưng có vẻ khá ngon và rèn tính cẩn thận. Em đã viết PKGBUILD và chỉnh một số thứ cho Arch.
Mong mọi người dùng thử và cho nhận xét ah :-D

https://github.com/NgoHuy/bogo/tree/archlinux

https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=63162

Thân ái !
Ngô Huy

--
free your mind, free your life

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to [email protected]googlegroups.com.
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.