[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automountha ha... bac nay giong benh cua tui roi... cai lai lam gi cho phi, tot nhat la khong dung DE.

2012/9/26 maikhai <[email protected]>
Vì nghịch dại vào xem cái /boot/grub/themes/slim/ gì-gì.xxx đó (và có_lẽ_đã_vọc_gì_đó) mà sau khi reboot