[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automountPhải cài chứ. Làm mà không được thì tức lắm.
Ngồi gõ lạch cạch, ra cái điều làm việc trí óc lắm, cho bà vợ sợ chơi.

m k h _ s g n2012/9/26 h2vn <[email protected]>
ha ha... bac nay giong benh cua tui roi... cai lai lam gi cho phi, tot nhat la khong dung DE.


2012/9/26 maikhai <[email protected]>
Vì nghịch dại vào xem cái /boot/grub/themes/slim/ gì-gì.xxx đó (và có_lẽ_đã_vọc_gì_đó) mà sau khi reboot thì Arch chỉ còn cái màn hình đen sì, với cái dấu X chập chờn, không còn trông thấy cái màn hình login như trước nữa. Sau một hồi vật lộn thì đành phải cài lại. Kỳ này có lượm ra được 2 bài học là:

1/ Trước hết copy thư mục pacman/pkg vào đâu đó để đến giai đoạn chạy pacman cho hệ thống mới sẽ dùng

2/ Nếu chưa thành Guru thì nên cài cả gói gnome vào, sau đó thêm xfce4 và openbox. Tuy cách này vào GUI hơi chậm, nhưng bù lại khỏi phải config sound hoặc video, mở ra là có liền.

Màn hình Gnome coi hơi giống Windows 8, cũng cải tiến (hay lùi?) lắm chiêu, vờn qua vờn lại như con bướm nom chán bỏ xừ. Nhưng dùng tạm để rồi nhảy qua con chuột lắt. 


m k h _ s g n


On Wed, Sep 26, 2012 at 11:52 AM, Ngô Huy <[email protected]> wrote:
On 09/26/2012 11:33 AM, maikhai wrote:
#DAEMONS=(slim dbus syslog-ng adm network netfs crond hal ntpd gdm net-auto-wireless)
DAEMONS=(dbus syslog-ng adm network netfs crond hal net-auto-wireless) 

On Wed, Sep 26, 2012 at 11:06 AM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
On Wed, 26 Sep 2012 03:50:50 +0000
[email protected] wrote:

> Da tat slim gdm nhung van chua duoc. Nho la khing edit gi trong
> initab het

Bác tắt làm sao thế? Trong /etc/rc.conf bác cho bà con xem nội dung của
dòng về DAEMONS xem?

--
Every journalist has a novel in him, which is an excellent place for it.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.

--
m k h _ s g n
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.
 
 
bác đang dùng là systemd thì phải :-). Vậy bác nên dùng lệnh systemctl disable gdm/kdm..... rồi khởi động lại xem sao :-D.

-- 
free your mind, free your life

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.
 
 --
m k h _ s g n

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.
 
 --
Keep things simple as "The Arch Way"

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.
 
 --
m k h _ s g n