[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automount> Ngồi gõ lạch cạch, ra cái điều làm việc trí óc lắm, cho bà vợ sợ chơi.
> 
Thích câu này, có điều vợ em ko sợ hehe

Hoang
-- 
Advertising may be described as the science of arresting the human
intelligence long enough to get money from it.
_   /|
\'o.O'
=(___)=
   U