[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ntfs-usb automount

2012/9/26 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Wed, 26 Sep 2012 20:44:19 +0700
maikhai <[email protected]> wrote:

> Phải cài chứ. Làm mà không được thì tức lắm.
> Ngồi gõ lạch cạch, ra cái điều làm việc trí óc lắm, cho bà vợ sợ chơi.

haha lý do dùng Arch rất là ... sành điệu đó bác :D

Nói nghiêm chỉnh: sành điệu thật đấy, không phải chỉ là đồ chơi. Giống như cái BB,  ai dùng một thời gian rồi họ sẽ không dùng thứ khác nữa. Có điều chỉ nói với nhau trong Group thôi, nói vung ra sẽ có tranh luận ngay.
Arch có nhiều hơn 1 cái hay, điều này ngay cả người dùng để . . . chơi như mình cũng nhận ra, Một ít cái "không hay" khác thì có thể khắc phục dễ dàng (và dễ dàng hơn nếu có diễn đàn tốt). Cái Group này rất tốt rồi, nhưng ai biết cửa mà vào thì mới thấy tốt, còn không biết cửa thì không biết đường nào mà lần.
Ya5i sao nói vậy? Tại vì nếu lần ra dễ dàng thì đấy là dân . . . sành điệu rồi, không phải Newbie. Mà có Newbie thì mới có đông người xài Arch.

Hôm nào cao hứng mở cuộc cafe nói chuyện này chơi hè? 

m k h _ s g n

 

--
I am ... 5 dog years old.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/archlinuxvn?hl=en.

--
m k h _ s g n